Dansklubben Nackswinget kallar till årsmöte måndagen den 20 mars kl 18.30 i Ceylon

Alla medlemmar som har betalat sin medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Årsmöteshandlingarna kommer att publiceras senast den 13 mars på vår hemsida www.nackswinget.se under meny ”Om oss/Årsmöteshandlingar

Om du känner på dig att du inte betalat din medlemsavgift för 2023 kan du göra det via denna länk: Medlemskap i Nackswinget 2023. Detta ger dig inte bara rösträtt på årsmötet utan du är också förberedd på att vara med på våra aktiviteter, kurser och friträningar under 2023.

Preliminär föredragningslista årsmöte 2023

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av föredragningslista
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
  verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 12. Val av
  1. Föreningens ordförande för en tid av ett år
  2. Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
  3. Två revisorer för en tid av ett år
   I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  4. En revisorssuppleant för en tid av ett år
   I detta val får styrelsens ledamöter inte delta.
  5. Två till tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen till mötet.

Välkomna!
/Styrelsen